Kurtuluş Savaşı Sonucunda Ne Oldu
Kurtuluş Savaşı+ I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. Ayrıca İstiklal Harbi ya da Milli Mücadele olarak da bilinir.

1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen+ 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.
Kurtuluş Savaşı+ dört belirgin döneme ayrılabilir:

Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918'den+ Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır.

Örgütlenme dönemi: Mayıs 1919'dan+ Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı Nisan 1920'ye kadardır.
Hakimiyetin sağlanması dönemi: Nisan 1920'den+ Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır.

Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den+ Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.


Kurtuluş Savaşı'nın kısaca sonuçlarını şu şekilde özetleyebiliriz.


  • Türk milletinin düzenli orduya olan güveni artmıştır
  • TBMM+ bu zaferden sonra Londra Konferansı’na davet edilmiştir
  • Zaferden sonra Afganistan’la dostluk ve yardımlaşma anlaşması+ Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır

--------------------------------------------------------------------
Bir önceki konumuz olan «Türk Kurtuluş Savaşı» konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünerek incelemenizi tavsiye ederiz.